Regulamin sklepu internetowego

Słownik pojęć

W niniejszym dokumencie używane są następujące pojęcia:

 1. Sprzedający/Sprzedawca: rozumie się przez to Stanisława Stadnickiego, właściciela sklepu dostępnego na stronie internetowej KolejPodsudecka.pl, właściciela firmy WebInspiracje Agencja Interaktywna
 2. Kupujący/Klient/Zamawiający: osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym sprzedawcy.
 3. Towar: przedmiot dostępny do kupienia w sklepie internetowym

Cechy świadczenia i porozumiewanie się z klientem

 1. Sklep dostępny na stronie internetowej KolejPodsudecka.pl prowadzony jest przez Stanisława Stadnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Webinspiracje Agencja Interaktywna. Siedziba sprzedawcy i sklepu: ul. Zwycięstwa 85, 48-250 Racławice Śląskie. Numer NIP: 7551882376. Adres e-mail do kontaktu: . Numer telefonu czynny w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 – 77 887 98 99. Wykorzystując podane dane można także składać reklamacje i zgłaszać uwagi.
 2. Cena do zapłaty przez klienta podawana przez program jest ceną łączną za wszystkie towary oraz obejmuje koszty przesyłki, chyba, że klient po wcześniejszym ustaleniu wybrał osobisty odbiór towaru. Koszty przesyłki obejmują koszty wysłania/dostawy towaru oraz wszelkie koszty pakowania.
 3. Cena podawana jest jako wartość brutto zawierająca wszelkie podatki. Cena jest wartością jaką klient płaci na rzecz sprzedawcy. Nie ma żadnych ukrytych i dodatkowych opłat!
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowany w sklepie towar, był opisany rzetelne, a opis niósł ze sobą wysoką jakość merytoryczną.
 5. Towary dostępne w sklepie są na stanie magazynowym sprzedającego. W przypadku braku towaru i niemożności szybkiej wysyłki klient jest informowany o tym przed złożeniem zamówienia.
 6. Zaleca się, aby kontakt pomiędzy klientem, a sprzedawcą odbywał się za pomoczą poczty e-mail.
 7. Transakcje, umowy itp. zawierane są z poszanowaniem praw Rzeczpospolitej Polskiej i dobra obojga stron.

Dokonywanie zamówienia

 1. Zamówienia uważa się za ważne, jeśli klient jest pełnoletni. Jeśli ma mniej niż 18, a więcej niż 13 lat, to ważność umowy zależy od potwierdzenia przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Kiedy umowa zostanie przez nich potwierdzona, będzie ważna i w pełni skuteczna.
 2. Klient rejestruje konto użytkownika w serwisie KolejPodsudecka.pl, a następnie loguje się.
 3. Korzystając z mechanizmu "koszyk zakupów" klient dodaje do kszyka zamówione towary oraz określa ich liczbę. System wylicza ogólną cenę zamówienia oraz podaje koszty wysyłki towaru. Koszty wysyłki i pakowania uzależnione są od liczby zamówionych towarów i wagi przesyłki - mogą zmieniać się w zależności od zmiany liczby przedmiotów w koszyku zakupów.
 4. Po wybraniu towarów klient potwierdza zamówienie, podaje swoje dane oraz informacje, gdzie należy wysłać towar. Określa także, czy chce otrzymać fakturę VAT zawierającą jego numer NIP lub PESEL.
 5. Sprzedawca przyjmuje zamówienie i wysyła towar do klienta po zaksięgowaniu opłaty (więcej w rozdziale pt. Czas realizacji zamówienia i płatności).
 6. O statusie zamówienia: złożone, przyjęte, zrealizowane itp. klient informowany jest po zalogowaniu się do swojego konta na stronie internetowej sprzedawcy.
 7. O statusie zamówienia, złożeniu zamówienia itp. klient otrzymuje informacje wysyłane na jego adres e-mail.

Czas realizacji zamówienia i płatności

 1. Od 25 grudnia 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie nowej i aktualnie obowiązującej ustawy o prawach konsumenta, nie ma już obowiązku udostępniania płatności za pobraniem, w związku z tym w sklepie internetowym sprzedawcy nie stosuje się płatności za pobraniem.
 2. Klient dokonuje płatności przelewem bankowym lub pocztowym w formie przedpłaty. Najpierw dokonywany jest przelew, po jego zaksięgowaniu sklep wysyła zamówiony towar. Obowiązującą formą zapłaty za towar jest przedpłata.
 3. W przypadku wysłania przez klienta niepełnego przelewu, to jest mniejszej wartość za zakupione towary niż cena naliczona w sklepie, sklep ma prawo wstrzymać się z wysyłką towaru do czasu zaksięgowania/uregulowania pełnej opłaty przez klienta.
 4. Przelewy dokonuje się na konto bankowe sprzedawcy:
  mBank
  Numer konta: 54 1140 2004 0000 3902 7407 6912
  Adres sprzedawcy: Webinspiracje Agencja Interaktywna, Zwycięstwa 85, 48-250 Racławice Śląskie
 5. Zaleca się, aby w tytule przelewu kupujący podał numer/identyfikator zamówienia wygenerowany przez system
 6. Informacje o dokonanym zamówieniu i kosztach/kwotach do zapłaty wysyłane są na adres e-mail klienta.
 7. Sprzedawca wysyła zamówione towary za pomocą Poczty Polskiej. Sprzedawca stara się, aby zapakowanie i wysłanie towaru nastąpiło w dniu zaksięgowania opłaty za zamówione towary, a najpóźniej następnego dnia roboczego.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony towar był dobrze zapakowany, co zapobiega uszkodzeniu towaru w czasie transportu.
 9. Kupujący ma prawo otrzymania faktury VAT za zamówione towary zawierającą jego numer PESEL lub NIP. Jeśli kupujący nie zaznaczy inaczej faktura zostanie mu wysłana w formie elektronicznej (format PDF) bez jego podpisu na jego żądanie.
 10. Na wyraźne życzenie kupującego sprzedawca może wysłać zamówione i opłacone towary we wskazanym późniejszym terminie.

Reklamacja gwarancja

 1. Sprzedawca poświadcza dobrą jakość sprzedawanego towaru
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na zamówiony towar. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej zamówionej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad jeśli wady te ujawnią się w terminie udzielenia gwarancji.
 3. Okres udzielenia gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od dnia wydania towaru kupującemu.
 4. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane przez gwaranta/sprzedawcę. Gwarant/sprzedawca jest zobowiązany wywiązać się niezwłocznie ze swoich obowiązków gwarancyjnych, ale nie później niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia zwróconej rzeczy
 5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 6. W przypadku stwierdzenia wady towaru klient proszony jest o kontakt pocztą email na adres:
 7. Po wykryciu usterki kupujący zobowiązany jest to jej niezwłocznego zgłoszenia sprzedawcy.
 8. Kupujący pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru, a w razie uznania reklamacji towar zostaje odesłany na koszt sprzedawcy.
 9. Reklamowany towar musi być odesłany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 10. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji. Postanowienia niniejszego punktu nie obowiązują w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonania istotnej naprawy rzeczy objętej gwarancją.
 11. Warunkiem uznania gwarancji jest wypełnienie formularza gwarancyjnego za pośrednictwem formularza, który można pobrać z tej strony internetowej. Formularz można wysłać do sprzedawcy pocztą e-mail. Do realizacji gwarancji wymagane jest dostarczenie sprzedawcy produktu, na adres siedziby firmy.
 12. Kupującemu w pierwszej kolejności przysługuje naprawa lub wymiana reklamowanego towaru
 13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia sprzedawca może obciążyć kupującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu produktu.
 14. Kupujący ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem towaru. Sprzedawca nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesione koszty, wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu z tytułu udzielonej gwarancji.
 15. Sprzedawca odpowiada tylko za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, nie są natomiast objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności uszkodzenia:
  1. Wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, przechowywania lub transportu
  2. Wywołane zdarzeniami losowymi, takimi jak: pożar, powódź, działania wojenne, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa i uszkodzenia niezawinione przez Sprzedawcę w tym uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.
 16. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Różnić wynikających z indywidualnych ustawień komputera kupującego (kolor, proporcje ekranu itp.)
  2. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
  3. Uszkodzeń powstałych na skutek nie przestrzegania powszechnych zasad użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem oraz jego uszkodzenie powstałe z winy lub niewiedzy nabywcy.
 17. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza i nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień wynikających o przepisach o rękojm za wady rzeczy sprzedanej (Art. 577. Kc).
 18. Sprzedawca wymienia towar na własny koszt jeśli stwierdzi się, że towar (rękojmia):
  1. Nie ma właściwości, które sprzedawana rzecz powinna mieć
  2. Nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego
  3. Nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca poinformował kupującego
  4. Została wydana kupującemu w stanie niepełnym
 19. Czas udzielenia rękojmi wynosi 2 lata licząc od dnia wydania towaru
 20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej

Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dna otrzymania zamówienia.
 2. Jeśli klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca wyśle zamówienie, przyjęcie oferty nie jest wiążące. Klient ma prawo odstąpić od umowy także wtedy, gdy np. dokonał jedynie częściowej zapłaty za towar. Wtedy także zamówienie nie będzie traktowane jako wiążące i sklep zwraca wpłacone pieniążki.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru/rzeczy
 4. Klient może odstąpić od umowy na odległość i zwrócić zakupiony towar bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Odbiór osobisty rzeczy kupionej w sklepie internetowym nie powoduje utraty przez klienta prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Zwracany przez klienta towar nie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
 7. Zwrot płatności klientowi sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca zwraca wartość towaru po zwróceniu towaru przez kupującego
 9. Jeśli klient po odstąpieniu od umowy nie odda towaru osobiście lub sprzedawca osobiście go nie odbierze, to sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania.

Dane osobowe oraz polityka prywatności

 1. Szanujemy Twoje prawa i respektujemy ochronę danych osobowych. Zasady przetwarzania danych i politykę prywatności znajdziesz w dodatkowym dokumencie: Polityka prywatności.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT, bez podpisu kupującego

Pozostałe postanowienia

 1. Obie strony zobowiązują się do załatwiania konfliktowych spraw w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
 2. W sprawach nie opisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Do pobrania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

 • WebInspiracje
 • Stanisław Stadnicki